Daim Ntawv Tso Npe Me Nyuam Kawm Ntawv – Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub Raws


Tus Me nyuam Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub


Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam

Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam


Kev Tso Tawm thiab Kev Tso Cai


   Kev rau npe rau ntawm no, kuv nkag siab thiab pom zoo hais tias daim foos kev sau npe no tsuas yog siv rau kev rau npe rau hauv lub khoos kas pab kev kawm paub tom qab lawb ntawv raws li qhov tseeb xwb thiab yuav tsis lav kev rau npe rau chaw nyob lub khoos kas pab kev kawm paub tom qab lawb ntawv thaum lub tsev kawm ntawv rov qhib.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv tau muab kev tso cai rau kuv tus tub/ntxhais los mus txais kev xam phaj, kev yees duab, thiab/los sis yees vis dis aus thaum koom nrog rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.Kuv yeej paub tias muaj ntau zaum lub khoos kas yuav muaj xov xwm keeb kwm thiab ntawv tshaj qhia, duab yees, thiab/los sis pab neeg yees yeeb yam duab tuaj ntawm chaw hais xov xwm saum huab cua raws this vis, cov chaw hais lus xov xwm vis thab nyub, thiab ntaub ntawv xov xwm tej zaum yuav xav xam phaj kuv tus tub/ntxhais.Kuv nkag siab tias cov duab, cov vis dis aus kaw tseg, thiab/los sis cov ntawv tshaj qhia yuav yog cuab yeej ntiag tug ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub uas yuav tau muab los siv UAS TSUAS YOG SIV rau lub hom phiaj kev tawm ntaub ntawv los sis tso tawm rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub los ntawm kev luam tawm, tso rau vas sab, thiab chaw tshaj tawm xov xwm.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog tso cai rau kuv tus me nyuam kawm ntawv los koom cov kev tshuaj ntsuam xyuas rau kev kawm tom qab lawb ntawv.Kuv nkag siab tias kuv tus me nyuam kawm ntawv sam sim tau txais kev thov los yog ib feem ntawm ib Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub Tus Me Nyuam Kawm Ntawv Qhov Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas, uas sam sim tau txais kev leg hauj lwm los ntawm Fresno Cheeb Tsam Nroog Tus Thawj Saib Xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv. Yuav muab qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no los ua ob zaum rau lub caij kawm ntawv xyoo no, xws li kev tshuaj ntsuam xyuas ua ntej kev kawm rau Lub Kaum Hlis Ntuj thiab kev tshuaj ntsuam xyuas tom qab kev kawm rau Lub Tsib Hlis Ntuj.Nov yog ib qho kev tshuaj ntsuam xyuas uas tseem ceeb yuav pab peb ntsuas xyuas thiab txhim kho Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub, uas yuav muab cov dej num uas tsim los txhawb pab kev ua kom tiav kev kawm paub thiab kev txhim kho kev txawj ntse coj zoo rau fab sim neej thiab kev xav rau koj tus me nyuam.

Kuv plov meej tias kuv uas yog niam thiab txiv/tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai ntawm tus me nyuam kawm ntawv uas muaj npe thiab tej lus qhia paub nyob rau hauv peb nplooj ntawv thov no yeej muaj tseeb thiab raug raws qhov tseeb.Kuv yuav ceeb toom rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub yog hais tias muaj kev hloov pauv rau cov lus qhia paub uas tau hais nyob rau hauv daim ntawv thov no.

Kos Npe Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas


Kuv xav theej daim foos no xa rau kuv ntawm qhov chaw nyob hauv qab no: