Xav Sau Daim Ntawv:      Qib Nruab Nrab / Nruab Nrab    |     Kev kawm theem siab
Tus Me nyuam Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub
Mus Tos & Tso Lawb Ua Ntej
Kev tuaj koom txhua hnub xav kom cov me nyuam kawm ntawv koom nrog Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Lub Khoos Kas Nthuav 'Txav Kev Kawm Paub tau kom cov khoos kas yuav tsum qhib mus txog ntua thaum 6:00 teev tsaus ntuj thiab qhib 15 teev rau ib lub lim piam. Txawm li 'cas los xij, yeej nkag siab hais tias tsev neeg cov lus cog tseg, cov kev teem caij sib ntsib hais txog kev noj qab haus huv, los mus rau lwm cov dej num 'nyob rau sab nrauv, los sis tej teeb meem yuav tshwm sim nyob rau cov sij hawm koom Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Hais txog cov sij 'hawm zoo li no, tej zaum koj yuav tau thov caij tawm ua ntej rau koj tus me nyuam kawm ntawv rau kev tuaj tos tom chaw qhia kev kawm paub.

Xeev California Tshooj Cai Kev Kawm Paub 8483(a) tau hais tseg tias:

 1. Txhua Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub yuav pib tam siv tom qab kawm ntawv tag nyob rau hnub uas kawm rau tom tsev kawm ntawv, thiab yuav qhia 15 teev rau ib lub lim piam, thiab yam tsawg kom txog ntua 6:00 teev tsaus ntuj nyob rau txhua hnub uas kawm rau tom tsev kawm.
 2. Nws yog txoj kev mob siab rau ntawm Lub Koom Txoos Uas Muaj Cai Tsim Kev Cai Lij Choj uas tsev kawm ntawv qib qes thiab tsev kawm ntawv qib nrab los sis tsev kawm ntawv ncua kawg rau phaum yau uas cov me nyuam kawm ntawv tau koom kawm tas hnub ntawm lub khoos kas nyob rau txhua txhua hnub lub caij uas cov me nyuam kawm ntawv tuaj koom, tshwj uas yog tau txais kev tso cai los ntawm tsab cai rau kev kev tso tawm ua ntej raws li sob cai teev me (B) hauv sob cai (1) ntawm tshooj cai no los sis sob cai (2) ntawm tshooj cai cais tseg (f) nyob rau hauv tshooj 8483.76.

Kev Hloov Kho Kev Tso Tawm Ua Ntej: Thov xaiv ib tus khauj (code) ntawm plaub qho chaw xaiv hauv qab no los qhia rau peb tias vim dab tsi koj tus(cov) me nyuam kawm ntawv thiaj xav tawm ua ntej (sij hawm twg los tau uas ua ntej 6 teev tsaus ntuj) rau txhua hnub ntawm lub lim piam. Yog hais tias koj tus me nyuam kawm ntawv tsis xav tawm ua ntej 6 teev tsaus ntuj ces tsis tag xaiv qhov lus cim.
Hnub Hauv Lim Piam Sij hawm tus me nyuam tawm: Tus code tso ua ntej
(yog tus me nyuam kawm tawm ua ntej 6 teev tsaus ntuj):
Laj thawj
Piv txwv: (thov sau rau yog koj siv tus code 3 los sis 4):
Cov Hnuv Mondays
Cov Hnub Tuesdays
Cov Hnub Wednesdays
Cov Hnub Thursdays
Cov Hnub Fridays
Cov me nyuam kawm ntawv uas taug kev mus tsev (Lo Lus Cim Tso Tawm 1): Tag nrho cov me nyuam kawm ntawv uas yog cov taug kev mus tsev yuav tau muab tso tawm hauv chaw pab qhia kev kawm paub rau tib lub sij hawm txhua hnub, nyob rau lub sij hawm teev cia los ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.

Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam #1


Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam #1


Puas muaj lus txib nyob qab tswj hwm/sij hawm me nyuam uas TSEV TXIAV PLAUB TAU TXIAV TXIM txwv kev nkag mus rau tus me nyuam kawm ntawv no?
     
Y og Hais Tias Muaj, thov muab qhov lus txiav txim nias nrog.

Me Nyuam Nyob Nrog:
                 

Hauv qab no, yuav piav qhia cov tib neeg uas koj tau tso cai tuaj tos koj tus me nyuam kawm ntawv los ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Txhawm rau cov laj thawj rau kev nyab xeeb, koj tus tub/ntxhais TSUAS yuav tau txais kev tso tawm rau cov tib neeg uas muaj npe teev hauv qab no xwb. Cov neeg tuaj tos cov me nyuam kawm ntawv yuav raug nug kom muab daim ID los saib ua ntej yuav tso koj tus me nyuam tawm ntawm qhov chaw pab kev kawm paub. Yog hais tias koj xav ntxiv/hloov cov npe, koj yuav tsum tiv tauj rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.

Kho Mob & Mob Nyhav
Yog hais tias koj tus me nyuam xav tau kev siv tshuaj kho mob tom tsev kawm ntawv, tag nrho cov tshuaj kho mob uas xa rau tsev kawm ntawv yuav tsum nyob rau lub thawv rau tshuaj xub thawj uas sau ntawv yuav uas tseem siv tau thiab muaj tus me nyuam lub npe.


COV ZWJ CEEB FAB KEV KUAJ MOB

Coj tsom iav/iav rau ntsiab muag:
           


Yog fab tshuaj yuav tau siv :

Yog mua:
Yog muaj:

Kuv/peb, qhia paub tias kuv/peb yog niam thiab txiv los sis tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai ntawm , uas yog ib tug me nyuam me, thov muab kev tso cai thiab pom zoo rau Cov Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub los txais kev saib xyuas kev kho mob muaj xwm txheej ceev thiab kev thauj xa mus los, suav nrog kev thaij x-ray tsom xyuas, kev rau tshuaj loog, kev tshawb xyuas kev kho thiab kev phais thiab tsev kho mob rau kev kho mob muaj xwm txheej ceev uas muab tswv yim pom zoo rau thiab yuav tsum yog kev tsom qhia txhua yam los sis tshwj xeeb los ntawm cov neeg ua hauj lwm nyob rau chav kho mob thiab chav kho mob hnyav uas muaj ntaub ntawv tso cai raws li cov cai sau tseg hauv tsab cai ua raws rau kev siv tshuaj thiab . Xeev California Thawj Feem Tuav Hauj Lwm Pab Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem.

Kuv/peb nkag siab tias yuav muab kev rau siab tiv tauj rau koj los sis cov chaw tij tauj thaum muaj xwm txheej kub ceev ua ntej yuav muab kev kho mob rau tus me nyuam kawm ntawv, tiam sis qee cov kev kho mob hais los saum toj no yuav tsis raug txiav tawm yog hais tias cov neeg laus uas tsis tau kos npe los sis tso cai tsis tuaj yeem siv tau. Kom nkag siab tias yuav muab koj tus me nyuam txav mus tso rau lub tsev kho mob uas ze tshaj plaws uas muaj txhawm rau kev saib xyuas kho mob thaum muaj xwm ceev, tshwj tsis yog tias tau qhia meej tseeb mus lwm yam rau ntawm no.
yog lub tsev kho mob kuv xaiv.

I/we understand that the school district does not provide accident/medical insurance for students, and I/we further understand that all costs related to medical treatment may be my/our responsibility and not that of the school district or Fresno County Superintendent of Schools.
Kev Tso Tawm thiab Tso Cai
Kev kos npe rau ntawm no, yog kuv muab kev tso cai rau kuv tus tub/ntxhais los koom rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub tuaj pib kawm raws hnub kawm ntawv uas tau teev muaj kom txog rau thaum lub khoos lub sij hawm kawm tag los sis tso tawm ua ntej. Kuv paub tias kuv tus tub/ntxhais yuav tsum tau tuaj tos thaum tag sij hawm los sis raws lu sij hawm ua ntaub ntawv tso tawm ua ntej (saib nplooj 1). Kuv nkag siab hais tias tus neeg mus tos kuv tus tub/ntxhais yuav tau muab ntaub ntawv qhia txog tus kheej tau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub cov neeg ua hauj lwm.

Kev rau npe rau ntawm no, kuv lees paub hais tias kuv tau nyeem Lub Khoos Kas Pab Kev Kawm Paub Tom Qab Lawb Ntawv cov lus cob qhia kev koom nrog thiab lub khoos kas cov kev cai lawm. Kev nkag siab hais tias kuv tus tub/ntxhais thiab niam thiab txiv/tus neeg saib xyuas me nyuam yuav tsum ua raws li cov lus qhia thiab cov cai no txhawm rau kev koom rau hauv Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.

Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv muab kev tso cai rau lub khoos kas cov neeg ua hauj lwm xaiv kuv tus tub/ntxhais npe tawm ntawm lub khoos kas rau cov laj thawj uas suav nrog rau hauv tiam sis tsis txwv rau nws qhov kev taug kev mus tsev, kev tuaj tos ntxov, los sis kev tau txais kev thauj xa mus los hauv lub nroog.

Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv tau tso cai rau kuv tus tub/ntxhais tau saib vis dis aus thaum kawm rau haiv Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub, raws li koog tsev kawm ntawv txum nyob rau ib cheeb tsam tsab cai tsav coj. Kuv nkag siab tias kev yog ib feem ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paubcov dej num kawm paub hauv chav kawm thiab kawm paub sab nrauv, los mus rau cov kws cob qhia tej zaum yuav muab cov muv vim qhia rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub cov neeg koom nrog. Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub yuav xaiv cov muv vim raws li koog tsev kawm ntawv txum nyob rau ib cheeb tsam cov lus qhia kev xaiv muv vim. Daim foos no yuav muab siv tam daim ntawv tso cai.

Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv muab kuv qhov kev tso cai rau kuv tus(cov) me nyuam kawm ntawv los kos npe ntawm lawv tus kheej tawm hauv lub khoos kas taug kev mus tsev los sis siv lub nroog qhov kev thauj xa mus los.

Kev rau npe rau ntawm no, yog tso cai rau kuv tus me nyuam kawm ntawv los koom cov kev tshuaj ntsuam xyuas rau kev kawm tom qab lawb ntawv. Kuv nkag siab tias kuv tus me nyuam kawm ntawv sam sim tau txais kev thov los yog ib feem ntawm ib Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub Tus Me Nyuam Kawm Ntawv Qhov Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas, uas sam sim tau txais kev leg hauj lwm los ntawm Fresno Cheeb Tsam Nroog Tus Thawj Saib Xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv. Yuav muab qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no los ua ob zaum rau lub caij kawm ntawv xyoo no, xws li kev tshuaj ntsuam xyuas ua ntej kev kawm rau Lub Kaum Hlis Ntuj thiab kev tshuaj ntsuam xyuas tom qab kev kawm rau Lub Tsib Hlis Ntuj. Nov yog ib qho kev tshuaj ntsuam xyuas uas tseem ceeb yuav pab peb ntsuas xyuas thiab txhim kho Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub, uas yuav muab cov dej num uas tsim los txhawb pab kev ua kom tiav kev kawm paub thiab kev txhim kho kev txawj ntse coj zoo rau fab sim neej thiab kev xav rau koj tus me nyuam.

 • Ntsiab Lus Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas. Qhov kev tshuaj ntsuam xyuas yuav suav sau tej lus qhia paub qhov kev zoo uas lub khoos kas pab kev kawm tom qab lawb ntawv tau txhawb nqa qhov kev txhim kho kev txawj ntse kev xav rau fab sim neej uas cuam tshuam rau kev muaj yeej kev kawm ntawv suav nrog kev loj hlob kev rub siab ntev, kev ntaus nqe rau tus kheej lub peev xwm kev kawm paub, kev coj raws cai ntawm tus kheej, kev koom tes nrog tsev kawm ntawv, kev ntaus nqi rau lub peev xwm kev coj hauv fab sim neej, kev ua tau zoo ntawm tus kheej, kev txhawj xeeb txog lwm yam, thiab/los sis kev nyiam/kev ua siab ntev.
 • Nws yog Kev Txaus Siab Pab. Koj tus me nyuam tsis tag ua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas. Cov me nyuam kawm ntawv uas koom tsuas yog yuav tau teb cov lus nug uas lawv xav teb thiab lawv yuav tsum thaum twg los tau.
 • Nws yog Kev Ceev Ua Ntiag Tug. Cov tau los ntawm qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no yuav sau los ua ke rau cov ntaub ntawv tshaj qhia nyob rau qib nyob rau hauv nroog uas siv rau kev ntsuas nyuas ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Tsis muaj yam twg ntawm cov kev tau los ntawm tus me nyuam kawm ntawv ntiag tug los tshaj qhia tawm. Cov ntsuam xyuas tau los yuav muab los siv rau kev tshuaj ntsuam raws li qhov ua tau ntawm kev ceev ua ntiag tug. Yuav nug koj tus me nyuam lub xeem thiab hnub yug nyob rau huav daim foos ua kev tshuaj ntsuam xyuas, tsuas yog ua rau lub hom phiaj kom haum rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas ntej nrog rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas tom qab.
 • Kev Phom Sij Uas Yuav Tshwm Sim Tau. Tsis muaj qhov kev phom sij rau lub cev, kev kawm txog kev mob hlwb los sis nyuaj siab, los sis fab sim neej uas paub ua ntej rau koj tus me nyuam.
 • Txhawm Rau Kev Paub Ntau Ntxiv. Yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi hais txog qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no, hais txog koj txoj cai, los sis tsis xav kom koj tus me nyuam koom rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no, thov hu rau Fresno Cheeb Tsam Nroog Tus Thawj Saib Xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv, Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Me Nyuam Yaus Kev Nyab Xeeb thiab Kev Noj Qab Haus Huv tau ntawm 559-497-3887.

Kuv yog niam txiv los yog tus saib xyuas raug cai, thiab tso cai, tus menyuam muaj npe sab saud los koom hauv Fresno County Tus Tuam Thawj Tuav Haujlwm ntawm Tsev Kawm Ntawv muaj npe saum toj no. Kuv nkag siab tias kuv tus menyuam kev koom tes hauv qhov Kev Pab Cuam yog nyob ntawm siab yeem; thiab, nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm kuv tus menyuam raug tso cai koom, kuv tau txais kev ceeb toom tag nrho ntawm cov hauv qab no thiab ntawm no pom zoo sawv cev ntawm kuv tus kheej thiab kuv tus menyuam, thiab peb cov neeg sawv cev, lees paub, txais qub txeeg qub teg, txuas ntxiv ntawm kin, thiab cov tswj haujlwm raws li hauv qab no:

 1. Kuv, hauv qab no, qhia tag nrho tias Lub Chaw Haujlwm yuav koom nrog cov haujlwm uas lub cev, lub hlwb, thiab kev xav nyuaj thiab yuav muaj feem yuav muaj mob thiab kev nyab xeeb. Kuv ris siab txhua yam txaus ntshai, raug mob, thiab xiam rau kuv tus menyuam thiab cov khoom siv uas tshwm sim los ntawm, tshwm sim los ntawm, lossis cuam tshuam nrog rau Txoj Haujlwm.
 2. Kuv, hauv qab no muab tso tawm, COJ CAI, TSO CAI, THIAB COJ TSIS TSO RAU Fresno County Tus Tuam Thawj Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv, nws cov tub ceev xwm, cov neeg ua haujlwm, cov sawv cev, cov tuaj pab dawb, thiab cov chaw sawv cev ua ke (sau tag nrho 'FCSS'), thiab Fresno County Pawg Neeg Saib Kev Kawm, nws cov tub ceev xwm, cov neeg ua haujlwm, cov sawv cev, cov neeg tuaj yeem pab dawb, thiab cov sawv cev (koom ua ke 'FCBE') rau thiab los ntawm txhua yam thiab kev lav phib xaub rau kuv tus menyuam, kuv tus kheej, peb tus neeg sawv cev, lees paub, txais qub txeeg qub teg, thiab tom ntej ntawm kin rau kev poob lossis puas tsuaj, thiab ib qho kev foob lossis thov kom qhov ntawd los ntawm kev raug mob rau tus neeg lossis cov cuab yeej ntawm, lossis ua rau kuv tus menyuam raug kev tuag, thaum kuv tus menyuam mus lossis los, lossis koom nrog hauv Txoj Haujlwm.
 3. Kuv, uas tsis tau kos npe, HEREBY TAU LOS RAU LWM YAM, SAVE, THIAB NYIAS HARMLESS FCSS thiab FCBE los ntawm ib qho kev raug mob, poob, kev lav phib xaub, puas tsuaj, thiab / lossis raug nqi FCSS thiab / lossis FCBE yuav tshwm sim lossis txhawb nqa uas tau tshwm sim los ntawm kuv tus menyuam thaum koom nrog Cov Kev Kawm.
 4. Kuv, uas tau kos npe rau, tso cai rau kev kho mob rau kuv tus menyuam uas yuav tsum tau ua yog tias muaj kev raug mob lossis mob nkeeg thaum koom nrog hauv Txoj Haujlwm, thiab pom zoo tias kuv yuav tsum lav them rau cov nqi khomob ntawd.
 5. KUV, TXOJ CAI uas muaj cai, tsocai rau kev kho mob rau kuv tus menyuam yog qhov tsimnyog thaum muaj kev raug mob lossis mob nkeeg thaum mus koom nrog Txoj Haujlwm, thiab pom zoo tias kuv yuav tsum lav them tus nqi khomob ntawd.
 6. Kuv, hauv qab no, pom zoo ntxiv tias Tsab Ntawv Cog Lus no yog tsim los dav thiab suav raws li tau pom zoo los ntawm kev cai lij choj ntawm Xeev California thiab tias yog tias ib qho twg muaj tsis raug, nws raug pom zoo tias qhov nyiaj tshuav yuav tsum yog, txawm hais tias, txuas ntxiv mus rau hauv daim ntawv qhia txog kev cai lij choj kom muaj zog thiab siv tau.
 7. Kuv, hauv qab tsev, los ntawm no

       

  rau FCSS lossis lwm qhov chaw tau txais kev pom zoo los ntawm FCSS kom thaij duab, duab, cov duab digital, cov kaw suab, thiab / lossis DVD / video tapes ('recordings') ntawm kuv tus menyuam, hu nkauj lossis hauv ib pawg thaum qhov Program lossis lwm yam FCSS -kev ua si, rau kev qhia rau lwm tus menyuam kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov niam txiv, thiab cov pej xeem sawv daws txog ntawm lub hom phiaj thiab cov haujlwm lossis cov qauv kev qhia ntawm FCSS cov haujlwm thiab cov kev pabcuam.

  1. Kuv nkag siab tias cov ntaubntawv no yuav ua rau cov neeg hauv zos thiab hauv tebchaws, hauv cov ntawv xov xwm hauv nroog lossis cov ntawv tshaj tawm hauv tebchaws, thiab yuav muab tso rau hauv Is Taws Nem. Nws raug pom zoo tias Kuv tuaj yeem kuaj lossis tshuaj xyuas cov ntaub ntawv no thaum thov txog.
  2. Nws pom zoo ntxiv tias tsis yog kuv tus menyuam lossis kuv yuav tsum muaj ib txoj cai, npe lossis kev txaus siab rau cov ntawv sau saum toj saud, lossis kuv tus menyuam lossis kuv yuav tsis muaj ib txoj cai rau ib qho twg ua rau raug mob lossis raug mob uas ua los ntawm kev ntsuas, tshaj tawm, lossis tshaj tawm ntawm cov ntawv sau cia rau lub hom phiaj ntawm no tau piav qhia.
Kuv, hauv qab no, TSEEM NYEEM, YUAV TSUM, THIAB VOLUNTARILY KOS NPE Daim ntawv cog lus no thiab pom zoo ntxiv tias tsis muaj lus hais ntawm ncauj, cov lus hais, lossis kev xav sib nrug los ntawm Daim Ntawv Pom Zoo no. Kuv nkag siab tias kev kos npe rau Daim Ntawv Cog Lus no, kuv zam txoj cai muaj txiaj ntsig zoo.

Kuv lees tias kuv yog tus niam txiv / tus saib xyuas raug cai ntawm tus menyuam kawm ntawv muaj npe thiab cov ntaub ntawv ntawm peb nplooj ntawv no muaj tseeb thiab raug. Kuv yuav ceeb toom qhia rau Cov Kev Kawm Tau Nthuav Dav Yog tias muaj pauv rau txhua yam ntaub ntawv tau hais nyob rau hauv daim ntawv thov.

Kos Npe Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas


Kuv xav theej daim foos no xa rau kuv ntawm qhov chaw nyob hauv qab no: