DAIM NTAWV SAU NPE THOV - KHOOS KAS NTXHUAV TXAV KEV KAWM PAUB (Xyoo Kawm Ntawv)


Tus Me nyuam Kawm Ntawv Cov Ntaub Ntawv Qhia PaubMus Tos & Tso Lawb Ua Ntej


Txhua hnub tuaj kawm yuav tsum yog cov tub ntxhais kawm koom nrog Kev Kawm Txuj Ci. Vim tias COVID-19 thiab kev kho kom haum rau cov kev pabcuam pib thiab sijhawm, thov mus xyuas koj lub tsev kawm ntawv lub Chaw ELP Lead rau cov xuaj moos tshwj xeeb.

Kev Hloov Kho Kev Tso Tawm Ua Ntej: Thov xaiv ib tus khauj (code) ntawm plaub qho chaw xaiv hauv qab no los qhia rau peb tias vim dab tsi koj tus(cov) me nyuam kawm ntawv thiaj xav tawm ua ntej (sij hawm twg los tau uas ua ntej 6 teev tsaus ntuj) rau txhua hnub ntawm lub lim piam. Yog hais tias koj tus me nyuam kawm ntawv tsis xav tawm ua ntej 6 teev tsaus ntuj ces tsis tag xaiv qhov lus cim.
Hnub Hauv Lim Piam Sij hawm tus me nyuam tawm: Tus code tso ua ntej
(yog tus me nyuam kawm tawm ua ntej 6 teev tsaus ntuj):
Laj thawj
Piv txwv: (thov sau rau yog koj siv tus code 3 los sis 4):
Cov Hnuv Mondays
Cov Hnub Tuesdays
Cov Hnub Wednesdays
Cov Hnub Thursdays
Cov Hnub Fridays
Cov me nyuam kawm ntawv uas taug kev mus tsev (Lo Lus Cim Tso Tawm 1): Tag nrho cov me nyuam kawm ntawv uas yog cov taug kev mus tsev yuav tau muab tso tawm hauv chaw pab qhia kev kawm paub rau tib lub sij hawm txhua hnub, nyob rau lub sij hawm teev cia los ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.

Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam

Niam thiab Txiv Tus Neeg Saib Xyuas Me Nyuam


Puas muaj lus txib nyob qab tswj hwm/sij hawm me nyuam uas TSEV TXIAV PLAUB TAU TXIAV TXIM txwv kev nkag mus rau tus me nyuam kawm ntawv no?
     
Y og Hais Tias Muaj, thov muab qhov lus txiav txim nias nrog.

Me Nyuam Nyob Nrog:
                 

Hauv qab no, yuav piav qhia cov tib neeg uas koj tau tso cai tuaj tos koj tus me nyuam kawm ntawv los ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Txhawm rau cov laj thawj rau kev nyab xeeb, koj tus tub/ntxhais TSUAS yuav tau txais kev tso tawm rau cov tib neeg uas muaj npe teev hauv qab no xwb. Cov neeg tuaj tos cov me nyuam kawm ntawv yuav raug nug kom muab daim ID los saib ua ntej yuav tso koj tus me nyuam tawm ntawm qhov chaw pab kev kawm paub. Yog hais tias koj xav ntxiv/hloov cov npe, koj yuav tsum tiv tauj rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.


Kho Mob & Mob Nyhav


Yog hais tias koj tus me nyuam xav tau kev siv tshuaj kho mob tom tsev kawm ntawv, tag nrho cov tshuaj kho mob uas xa rau tsev kawm ntawv yuav tsum nyob rau lub thawv rau tshuaj xub thawj uas sau ntawv yuav uas tseem siv tau thiab muaj tus me nyuam lub npe.

COV ZWJ CEEB FAB KEV KUAJ MOB

Coj tsom iav/iav rau ntsiab muag:
           


Yog fab tshuaj yuav tau siv :

Yog mua:
Yog muaj:

Kuv/peb, qhia paub tias kuv/peb yog niam thiab txiv los sis tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai ntawm , uas yog ib tug me nyuam me, thov muab kev tso cai thiab pom zoo rau Cov Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub los txais kev saib xyuas kev kho mob muaj xwm txheej ceev thiab kev thauj xa mus los, suav nrog kev thaij x-ray tsom xyuas, kev rau tshuaj loog, kev tshawb xyuas kev kho thiab kev phais thiab tsev kho mob rau kev kho mob muaj xwm txheej ceev uas muab tswv yim pom zoo rau thiab yuav tsum yog kev tsom qhia txhua yam los sis tshwj xeeb los ntawm cov neeg ua hauj lwm nyob rau chav kho mob thiab chav kho mob hnyav uas muaj ntaub ntawv tso cai raws li cov cai sau tseg hauv tsab cai ua raws rau kev siv tshuaj thiab . Xeev California Thawj Feem Tuav Hauj Lwm Pab Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem.

Kuv/peb nkag siab tias yuav muab kev rau siab tiv tauj rau koj los sis cov chaw tij tauj thaum muaj xwm txheej kub ceev ua ntej yuav muab kev kho mob rau tus me nyuam kawm ntawv, tiam sis qee cov kev kho mob hais los saum toj no yuav tsis raug txiav tawm yog hais tias cov neeg laus uas tsis tau kos npe los sis tso cai tsis tuaj yeem siv tau. Kom nkag siab tias yuav muab koj tus me nyuam txav mus tso rau lub tsev kho mob uas ze tshaj plaws uas muaj txhawm rau kev saib xyuas kho mob thaum muaj xwm ceev, tshwj tsis yog tias tau qhia meej tseeb mus lwm yam rau ntawm no.
yog lub tsev kho mob kuv xaiv.

I/we understand that the school district does not provide accident/medical insurance for students, and I/we further understand that all costs related to medical treatment may be my/our responsibility and not that of the school district or Fresno County Superintendent of Schools.

Kev Tso Tawm thiab Tso Cai


   Kev kos npe rau ntawm no, yog kuv muab kev tso cai rau kuv tus tub/ntxhais los koom rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub tuaj pib kawm raws hnub kawm ntawv uas tau teev muaj kom txog rau thaum lub khoos lub sij hawm kawm tag los sis tso tawm ua ntej. Kuv paub tias kuv tus tub/ntxhais yuav tsum tau tuaj tos thaum tag sij hawm los sis raws lu sij hawm ua ntaub ntawv tso tawm ua ntej (saib nplooj 1). Kuv nkag siab hais tias tus neeg mus tos kuv tus tub/ntxhais yuav tau muab ntaub ntawv qhia txog tus kheej tau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub cov neeg ua hauj lwm.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv tau muab kev tso cai rau kuv tus tub/ntxhais los mus txais kev xam phaj, kev yees duab, thiab/los sis yees vis dis aus thaum koom nrog rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Kuv yeej paub tias muaj ntau zaum lub khoos kas yuav muaj xov xwm keeb kwm thiab ntawv tshaj qhia, duab yees, thiab/los sis pab neeg yees yeeb yam duab tuaj ntawm chaw hais xov xwm saum huab cua raws this vis, cov chaw hais lus xov xwm vis thab nyub, thiab ntaub ntawv xov xwm tej zaum yuav xav xam phaj kuv tus tub/ntxhais. Kuv nkag siab tias cov duab, cov vis dis aus kaw tseg, thiab/los sis cov ntawv tshaj qhia yuav yog cuab yeej ntiag tug ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub uas yuav tau muab los siv UAS TSUAS YOG SIV rau lub hom phiaj kev tawm ntaub ntawv los sis tso tawm rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub los ntawm kev luam tawm, tso rau vas sab, thiab chaw tshaj tawm xov xwm.

   Kev rau npe rau ntawm no, kuv lees paub hais tias kuv tau nyeem Lub Khoos Kas Pab Kev Kawm Paub Tom Qab Lawb Ntawv cov lus cob qhia kev koom nrog thiab lub khoos kas cov kev cai lawm. Kev nkag siab hais tias kuv tus tub/ntxhais thiab niam thiab txiv/tus neeg saib xyuas me nyuam yuav tsum ua raws li cov lus qhia thiab cov cai no txhawm rau kev koom rau hauv Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv muab kev tso cai rau lub khoos kas cov neeg ua hauj lwm xaiv kuv tus tub/ntxhais npe tawm ntawm lub khoos kas rau cov laj thawj uas suav nrog rau hauv tiam sis tsis txwv rau nws qhov kev taug kev mus tsev, kev tuaj tos ntxov, los sis kev tau txais kev thauj xa mus los hauv lub nroog.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv tau tso cai rau kuv tus tub/ntxhais tau saib vis dis aus thaum kawm rau haiv Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub, raws li koog tsev kawm ntawv txum nyob rau ib cheeb tsam tsab cai tsav coj. Kuv nkag siab tias kev yog ib feem ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paubcov dej num kawm paub hauv chav kawm thiab kawm paub sab nrauv, los mus rau cov kws cob qhia tej zaum yuav muab cov muv vim qhia rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub cov neeg koom nrog. Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub yuav xaiv cov muv vim raws li koog tsev kawm ntawv txum nyob rau ib cheeb tsam cov lus qhia kev xaiv muv vim. Daim foos no yuav muab siv tam daim ntawv tso cai.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog kuv muab kuv qhov kev tso cai rau kuv tus(cov) me nyuam kawm ntawv los kos npe ntawm lawv tus kheej tawm hauv lub khoos kas taug kev mus tsev los sis siv lub nroog qhov kev thauj xa mus los.

   Kev rau npe rau ntawm no, yog tso cai rau kuv tus me nyuam kawm ntawv los koom cov kev tshuaj ntsuam xyuas rau kev kawm tom qab lawb ntawv. Kuv nkag siab tias kuv tus me nyuam kawm ntawv sam sim tau txais kev thov los yog ib feem ntawm ib Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub Tus Me Nyuam Kawm Ntawv Qhov Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas, uas sam sim tau txais kev leg hauj lwm los ntawm Fresno Cheeb Tsam Nroog Tus Thawj Saib Xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv. Yuav muab qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no los ua ob zaum rau lub caij kawm ntawv xyoo no, xws li kev tshuaj ntsuam xyuas ua ntej kev kawm rau Lub Kaum Hlis Ntuj thiab kev tshuaj ntsuam xyuas tom qab kev kawm rau Lub Tsib Hlis Ntuj. Nov yog ib qho kev tshuaj ntsuam xyuas uas tseem ceeb yuav pab peb ntsuas xyuas thiab txhim kho Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub, uas yuav muab cov dej num uas tsim los txhawb pab kev ua kom tiav kev kawm paub thiab kev txhim kho kev txawj ntse coj zoo rau fab sim neej thiab kev xav rau koj tus me nyuam.

  • Ntsiab Lus Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas. Qhov kev tshuaj ntsuam xyuas yuav suav sau tej lus qhia paub qhov kev zoo uas lub khoos kas pab kev kawm tom qab lawb ntawv tau txhawb nqa qhov kev txhim kho kev txawj ntse kev xav rau fab sim neej uas cuam tshuam rau kev muaj yeej kev kawm ntawv suav nrog kev loj hlob kev rub siab ntev, kev ntaus nqe rau tus kheej lub peev xwm kev kawm paub, kev coj raws cai ntawm tus kheej, kev koom tes nrog tsev kawm ntawv, kev ntaus nqi rau lub peev xwm kev coj hauv fab sim neej, kev ua tau zoo ntawm tus kheej, kev txhawj xeeb txog lwm yam, thiab/los sis kev nyiam/kev ua siab ntev.
  • Nws yog Kev Txaus Siab Pab. Koj tus me nyuam tsis tag ua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas. Cov me nyuam kawm ntawv uas koom tsuas yog yuav tau teb cov lus nug uas lawv xav teb thiab lawv yuav tsum thaum twg los tau.
  • Nws yog Kev Ceev Ua Ntiag Tug. Cov tau los ntawm qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no yuav sau los ua ke rau cov ntaub ntawv tshaj qhia nyob rau qib nyob rau hauv nroog uas siv rau kev ntsuas nyuas ntawm Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub. Tsis muaj yam twg ntawm cov kev tau los ntawm tus me nyuam kawm ntawv ntiag tug los tshaj qhia tawm. Cov ntsuam xyuas tau los yuav muab los siv rau kev tshuaj ntsuam raws li qhov ua tau ntawm kev ceev ua ntiag tug. Yuav nug koj tus me nyuam lub xeem thiab hnub yug nyob rau huav daim foos ua kev tshuaj ntsuam xyuas, tsuas yog ua rau lub hom phiaj kom haum rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas ntej nrog rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas tom qab.
  • Kev Phom Sij Uas Yuav Tshwm Sim Tau. Tsis muaj qhov kev phom sij rau lub cev, kev kawm txog kev mob hlwb los sis nyuaj siab, los sis fab sim neej uas paub ua ntej rau koj tus me nyuam.
  • Txhawm Rau Kev Paub Ntau Ntxiv. Yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi hais txog qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no, hais txog koj txoj cai, los sis tsis xav kom koj tus me nyuam koom rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no, thov hu rau Fresno Cheeb Tsam Nroog Tus Thawj Saib Xyuas Cov Tsev Kawm Ntawv, Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Me Nyuam Yaus Kev Nyab Xeeb thiab Kev Noj Qab Haus Huv tau ntawm 559-497-3887.

Kuv plov meej tias kuv uas yog niam thiab txiv/tus neeg saib xyuas me nyuam raug cai ntawm tus me nyuam kawm ntawv uas muaj npe thiab tej lus qhia paub nyob rau hauv peb nplooj ntawv thov no yeej muaj tseeb thiab raug raws qhov tseeb.Kuv yuav ceeb toom rau Lub Khoos Kas Nthuav Txav Kev Kawm Paub yog hais tias muaj kev hloov pauv rau cov lus qhia paub uas tau hais nyob rau hauv daim ntawv thov no.

Kos Npe Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas


Kuv xav theej daim foos no xa rau kuv ntawm qhov chaw nyob hauv qab no: